Asiatic Researches – Primeiros volumes

1o. volume, publicado em 1788:

asiatic_researches-volume-1-1798

2o. volume, publicado em 1790:

asiatic_researches-volume-2-1790

3o. volume, publicado em 1793:

asiatic-researches-volume-3-1807-5-edicao

4o. volume, publicado em 1795:

asiatic_researches-volume-4-1798

5o. volume, publicado em 1797:

asiatic_researches-volume-5-1799

6o. volume, publicado em 1799:

asiatic-researches-volume-6-1801

7o. volume, publicado em 1802:

asiatic-researches-volume-7-1803

8o. volume, publicado em 1805:

Asiatic_Researches – volume 8 – 1805

9o. volume, publicado em 1807:

asiatick-researches-volume-9-1809

 

Anúncios